Algemene Voorwaarden – Divine Balance

U kunt ook een kopie van deze Algemene Voorwaarden Divine Balance.01012014.NL.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer, dan wel een overeenkomst op afstand aangaat;
2. Ondernemer: Divine Balance, de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aan een koper aanbiedt;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Divine Balance
Oranje Nassau 17
6301 LX Valkenburg
Nederland
0031-6-212 099 65 (06-212 099 65)
info@vivianageurten.com
www.vivianageurten.com (www.divinebalance.eu)

Inschrijfnummer Kvk 14102389
BTW-IDENTIFICTATIENUMMER (btw-id)  NL001810435B24
IBAN NL45ABNA0595302718
BIC ABNANL2A

Beroepscode – Competenties – Certificeringen
Gecertificeerd CACR™ (Certified Angel Card Reader), gecertificeerd Reiki Master.
International Coach Federation (ICF), gecertificeerd bewustzijnscoach (CCC) ®

ICF Gedragscode
Als ICF Professioneel Coach, erken en eerbiedig ik mijn ethische en wettelijke verplichtingen jegens mijn cliënten en sponsors, collega’s en het publiek in het algemeen.Ik beloof om te voldoen aan de ICF-Gedragscode, en om deze normen te oefenen met de mensen die ik coach. Ik beloof hierbij om de ICF-Gedragscode na te leven en klanten te eerbiedigen.

ICF Kerncompetenties
Als een Professioneel Consciousness Coach ® ben ik opgeleid en gecertificeerd in elf kern coaching competenties. Deze werden door de ICF ontwikkeld als ondersteuning om meer begrip voor de vaardigheden en benaderingen van coaching te creëren.

Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en koper.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en koper.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper op de internetsite www.vivianageurten.com (www.divinebalance.eu) beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij de ondernemer altijd in te zien voordat de koper de overeenkomst op afstand wil sluiten.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes op de internet site van de ondernemer kan raadplegen.

Artikel 5 – De overeenkomst (op afstand) – betaling
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. De producten en/of diensten dienen vooraf te worden betaald. Het IBAN-banknummer is NL45ABNA0595302718 t.n.v. Divine Balance te Valkenburg. De BIC (Bank Identifier Code) is ABNANL2A.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – De levering – conformiteit – aangifte bij politie en justitie
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Levering van de koop op afstand vindt via de elektronische weg plaats.
3. Aan de leveringsplicht van Divine Balance zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Divine Balance geleverde zaken een keer aan de koper via elektronische weg zijn aangeboden.
4. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
5. Bestelde elektronische produkten en/of diensten (o.a. een PDF-bestand, MP3,            Diamanten Lidmaatschap) kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
6. De bestelde elektronische produkten en/of diensten “Diamanten Coaching“, “Diamanten Consulten” in of buiten de Shop, worden door annulering door de koper niet terugbetaald. Artikel 8 lid 3 is van toepassing. De kosten van de betaling door de koper met een Creditcard (Visa, Maestro) of via PayPall van de “Diamanten Coaching” en/of “Diamanten Consult” worden in mindering gebracht. De koper kiest andere elektronisch produkten en/of diensten voor het restant bedrag.
7. Indien elektronische produkten (o.a. PDF-bestanden, Channeling Column©, MP3) en/of teksten van de website worden verkocht, verhandeld, verhuurd, geprint, gekopieerd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan    derden stelt Divine Balance de koper onmiddellijk aansprakelijk voor de geleden schade. Er wordt altijd en meteen aangifte gedaan bij de politie en justitie.

Artikel 7 – Onverwachte verhindering – afspraak Diamanten Coaching, Consult
1. Bij onverwachte verhindering stuurt de koper uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak een mail naar info@vivianageurten.com. In overleg met de koper wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland voor de gekochte dienst.
2. Bij geen enkel bericht voor de geplande afspraak heeft de koper geen recht op terugbetaling dan wel op ontbinding van de overeenkomst (op afstand).

Artikel 8 – Prijzen
1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de ondernemer tussentijdse prijsverhogingen doorvoert, dan gelden de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite van Divine Balance worden getoond.
2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s, exclusief, inclusief de wettelijk geldende BTW. De ondernemer betaald kosten voor betalingen van kopers via Creditcard (Visa,Maestro) of Paypall in de Shop en deze worden niet terugbetaald. Artikel 6 lid 6 is van toepassing.

Artikel 9 – Overmacht
1. Divine Balance is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
3. Divine Balance behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is Divine Balance gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
Divine Balance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor coaching, training, channeling, reading of een medium consult dan wel voor andere producten en/of diensten. Er wordt hier geen enkele garantie voor gegeven. Elk mens is uniek en wij leven met een vrije wil op deze aarde. Het gewenste resultaat hangt af van de instelling van de koper en de weg die de koper heeft gekozen in dit leven. Iedere persoonlijke uitdaging draagt een boodschap in zich en kan een signaal zijn ter overdenking voor de koper.

Artikel 11 – Gegevensbeheer
1. Indien u een product en/of dienst koopt bij Divine Balance dan conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden uw gegevens enkel bijgehouden in de beveiligde aangeboden betaalsystemen. We behouden zelf geen enkele privacyinformatie. Zie de Privacy Policy op de website van Divine Balance.
2. Divine Balance maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies of u vindt deze op de website van Divine Balance om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen worden schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Divine Balance en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het bevoegde arrondissement kennis.

Algemene Voorwaarden Divine Balance Versie 2.0. Geldig vanaf 01-01-2014